Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Waarom geen medische verklaring?

   Het kan zijn dat uw arts geen medische verklaring kan schrijven. De reden hieronder:

    

   Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een

   ‘geneeskundige verklaring’ af te geven

   U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’

   afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de

   beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

   In het kort een toelichting op deze regels:

   De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over

   een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of

   ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden

   daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan,

   goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft

   iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

   Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts

   (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie.

   Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen

   bij uw behandelend arts(-en).

   De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

   De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw

   behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan

   niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe

   grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in

   aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle

   informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

   Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden

   gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het

   vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts

   die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang

   zijn bij de beoordeling

   Wat kunt u nu nog doen?

   U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt

   volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de

   vorm van een in te vullen vragenlijst.

   U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde

   belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag

   van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die

   toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

   U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder

   behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw

   gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar

   beoordeling betrekken.

   Bron: http://knmg.artsennet.nl/vademecum